1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:24242/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, soc. vecí a rodiny
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.09.2021, 13:20