Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:46859/2022
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 30.11.2022, 15:18