Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:MF/005951/2022-721
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:Transpozícia čl. 4 smernice Rady EÚ č. 2016/1164 z 12. júla 2016
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.08.2022, 11:48