Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:19485/2024
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 07.05.2024, 12:13