Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:10001-0029/2019
Rezort:Štatistický úrad SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda ŠÚ SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 09.04.2019, 15:10