Návrh zákona z ... 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:MK-1351/2012-70/10634
Rezort:ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.08.2012, 10:06