Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:MF/005516/2022-731
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.08.2022, 11:51