Návrh zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Číslo materiálu:20574/2018
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 01.06.2018, 14:35