Návrh zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:1334/2467/2017/OLP
Rezort:Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Podnet:iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.05.2017, 12:15