Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Číslo materiálu:4071/2021/OLOÚOŠS
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Kancelária podpredsedu vlády SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.06.2021, 10:13