Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:24684/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.12.2021, 14:26