Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov
energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie

Číslo materiálu:17877/2022
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister hospodárstva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 16.05.2022, 14:56