Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:MF/005491/2022-74
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR

Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.08.2022, 11:46