Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:LPO-198/2018
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.02.2018, 09:47