Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:KM-OPVA-2022/003694
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra SR
Podnet:uznesenie vlády SR č. 15 z 12.1.2022 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.08.2022, 11:43