Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:855/19577/2018/OVS
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.08.2018, 13:53