Návrh zákona o dohľade nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a ktorým sa mení zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:29167/2018
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 17.08.2018, 13:51