1. Prerokovanie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 (podľa § 7 ods. 3 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde: „Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky do 31. augusta.”)

Číslo materiálu:1
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, soc. vecí a rodiny
Podnet:§7 ods. 3 z. č. 663/2007 Z. z.
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Stanovisko:
aktualizované 17.08.2021, 11:23