Správa o lesnom hospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2020

Číslo materiálu:10214/2021-710
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.09.2021, 13:43