Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:S16548-2022-OL
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva SR
Podnet:Bod B.9 uznesenia vlády SR č. 177 z 7. apríla 2021 a úlohy č. 13 v mesiaci jún Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.08.2022, 11:58