Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:S13586-2022-OL
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva SR
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.08.2022, 11:59