Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:S05927-OL- 2015
Rezort:ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2015, 10:10