Návrh zákona z ............ 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:MF/14548/2012-73
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 29.05.2012, 16:06