Návrh zákona o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:MF/011186/2015-141
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2015, 09:56