Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1343)

Číslo materiálu:CRD-2735/2022
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:P. Linhart
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 24.03.2023, 14:48