Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú ďalšie zákony

Číslo materiálu:7791/2021-1.7
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:PLÚV SR na jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.08.2021, 15:50