Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:600/1626/2016/OLP
Rezort:Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 02.12.2016, 09:52