Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:40400/2022-2062-83693
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.08.2022, 12:08