Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z.

Číslo materiálu:39398/2016
Rezort:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 09.12.2016, 14:41