Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.

Číslo materiálu:37377/2016
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 01.12.2016, 13:32