Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:35724/2012
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 17.10.2012, 13:18