Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:2013/300/002444/00160
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda ÚNMS SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 17.05.2013, 12:15