Návrh zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:19230/2015/D170-OKSRR/44752-M
Rezort:ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.08.2015, 10:45