Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:stiahnutý
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Stanovisko:
aktualizované 16.08.2018, 06:51