Vyhodnotenie plnenia Koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012 za rok 2011

Číslo materiálu:12900/2012-II/1
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.06.2012, 09:18