Návrh zákona z ... 2014 ,o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:1192-19420/2014/SCKO
Rezort:Úrad vlády SR, ministerstvo financií SR, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR, podpredseda vlády a minister financií SR, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 07.05.2014, 07:24