Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:013418/2022/OL-4
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Podnet:Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 340 zo 16. júna 202
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.05.2022, 17:11