Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:S23094-2021-OL
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády na december 2021 (úloha č. 31)
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.12.2021, 14:54