Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:MK-1380/2015-110/2468
Rezort:ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 13.02.2015, 12:17