Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:MF/005587/2020-635
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:Úloha B.11 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491 z 2. októbra 2019
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 14.08.2020, 17:09