Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:9314/2024-1.15
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 13.05.2024, 11:01