Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:8365/2017
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.02.2017, 10:13