Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom

Číslo materiálu:40203/2014
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Podnet:bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 319 z 25. júna 2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 04.11.2014, 14:06