Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:32005/2015
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 18.09.2015, 11:07