Návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmnentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:28312/2018
Rezort:Ministerstvo životného prostredia
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 13.08.2018, 09:41