Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:24329/2016
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.08.2016, 09:05