Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:24292/2016
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 09.08.2016, 14:59