Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

Číslo materiálu:17603/2016
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 20.05.2016, 11:28