Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:-
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Republiková únia zamestnávateľov
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:Materiál bude predložený na najbližšie rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.
aktualizované 14.05.2024, 09:19