D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anna Zemanová a Marián Viskupič.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšiť výšku použiteľného výnosu z dražieb kvót zo súčasných 30 % ročného výnosu z dražieb kvót na 70%. Zároveň sa vypúšťa oprávnenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo životného prostredia“) meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na zákonom stanovené účely.
Podľa súčasného nastavenia zákonnej úpravy výška použiteľného výnosu z dražieb kvót na zákonom stanovené účely sa určí na základe dohody Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva financií SR každoročne do 30. septembra, pričom výsledok dohody nemôže byť nižší ako 30 % ročného výnosu z dražieb kvót; túto percentuálnu sadzbu môže ministerstvo životného prostredia meniť. Ako bolo uvedené vyššie, návrh zákona zvyšuje percentuálnu výšku použiteľného výnosu z dražieb kvót z 30% na 70% a stanovuje povinnosť do konca kalendárneho roka zverejniť výzvy na čerpanie použiteľného výnosu.
Návrh zákona je v súlade s cieľmi v oblasti klímy na rok 2030 smerujúc ku klimatickej neutrálnosti do roku 2050 nákladovo efektívnym spôsobom s prihliadnutím na potrebu spravodlivej transformácie a potrebu, aby všetky sektory prispievali k úsiliu dosiahnuť ciele v oblasti klímy. Návrh je aj v súlade so zámermi EÚ, ktorá si stanovila cieľ, ktorým je čisté zníženie emisií aspoň o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Z nedávnej analýzy útvarov Komisie vyplýva, že ak právne predpisy zostanú nezmenené, sektory, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje systém EU ETS, by sa namiesto toho v roku 2030 dosiahlo zníženie emisií o 51 % v porovnaní s rokom 2005.
Návrh je v súlade s cieľmi zabezpečiť nepretržitú účinnú ochranu sektorov vystavených riziku úniku uhlíka a zároveň stimulovať zavádzania nízkouhlíkových technológií a riešiť distribučné a sociálne účinky prostredníctvom využívania výnosov z obchodovania formou aukcie a veľkosti a fungovania nízkouhlíkových mechanizmov financovania.
Výnosy získané z dražieb kvót a peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok príjmom Environmentálneho fondu. Výnosy z predaja emisných kvót predstavujú najvýznamnejšiu časť celkových príjmov Environmentálneho fondu, ktoré sa v rokoch 2015 2020 pohybovali v rozmedzí od 60,0 % do 87,7 %. Funkciu aukcionára vykonáva Exportno-importná banka. Výnos získaný z dražieb kvót je príjmom fondu, ktorý tieto finančné prostriedky ďalej používa v zmysle § 18 vyššie uvedeného zákona a v rámci limitov výdavkov schválených v rozpočte fondu na príslušný rozpočtový rok. Limity výdavkov použiteľných pre jednotlivé oblasti podpory, ktoré financované z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami, stanovené Ministerstvom financií SR v návrhu rozpočtu fondu na najbližšie tri rozpočtové roky.
V zmysle smernice EÚ o obchodovaní s emisnými kvótami by sa malo použiť na
zelené ciele aspoň 50 % príjmov z obchodovania s emisnými kvótami, čo sa pri celkovom limite rozpočtu výdavkov fondu neplní. Najnižší podiel využitia výnosov z predaja emisných kvót na zelené ciele bol v roku 2020 iba necelých 8 %, najvyšší v roku 2016 23,1 %. V priemere za sledované roky boli výnosy z emisií čerpané iba na 14 %.
V roku 2021 bol schválený rozpočet 165 182 936 Eur a skutočný príjem bol 275 888 555 Eur pričom v roku 2021 finančné prostriedky z predaja emisných kvót smerovali do oblastí:
•Kompenzácie priemyselným podnikom - 11 000 000 eur
•Zatepľovanie verejných budov - 17 049 117 eur
•Verejné vodovody, kanalizácie a ČOV - 15 495 835 eur.
Spolu bolo použitých 43 544 952 eur.
Zvyšná časť prostriedkov vo výške 232 343 603 eur zostala na samostatnom bankovom účte vedenom v Štátnej pokladnici ako súčasť rozpočtu verejnej správy. Na účte, kam tieto výnosy smerujú, sa spolu s výnosmi z predošlých rokov nahromadilo už 826 miliónov eur.
Príjmy fondu za roky 2015 2020 vo výške cca 1,2 mld. eur tvorili najmä výnosy z dražby emisných kvót. Z kontroly NKU vykonanej v roku 2021 vyplýva, že kumulácia prebytkov na účte fondu neefektívne a neprispieva k riešeniu závažných problémov v životnom prostredí.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie ako aj na životné prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, nebude mať žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona tiež nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V § 18 v odseku 7 upravujúcom dražbu kvót a využitie výnosov sa navrhuje zvýšenie výšky použiteľného výnosu z dražieb kvót zo súčasných 30 % ročného výnosu z dražieb kvót na 70%.
K bodu 2
Navrhuje sa vypustenie odseku 8 z §-u 18. Toto ustanovenie umožňovali ministerstvu životného prostredia v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa § 18 ods. 4.
K bodu 3
Environmentálnemu fondu sa ukladá zákonná povinnosť zverejňovať do 31. decembra kalendárneho roka výzvy na poskytovanie finančných prostriedkov na účely podľa odseku 4 v sume zodpovedajúcej sume použiteľného výnosu z dražieb kvót v príslušnom kalendárnom roku. Suma zverejnená na základe výzvy sa môže zvýšiť najviac o nevyčerpanú sumu za predchádzajúce kalendárne roky.
K bodom 4 až 6
V bodoch 4 6 sa vykonávajú nevyhnutné legislatívno-technické úpravy vyvolané zmenou číslovania odsekov.
K čl. II
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. januára 2023.